Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru joi, 30 mai 2019, ora 09,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24). 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre pentru modificarea tarifului de producere a energiei termice, din CAF-uri pe bază de gaze naturale, în municipiul Buzău,

de către Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău;

2.- proiectul de hotărâre pentru modificarea prețurilor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației pentru delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de ecarisaj;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și  exploatarea zonelor de parcare și a parcărilor

de reședință din municipiul Buzău;

5.- proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară „DRĂGAICA – 2019″;

6.- proiectul de hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020, cu rata inflației de 4,6%;

7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului  municipiului Buzău  pe anul 2018;

8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2019 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

9.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018 ale Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

13.- proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea nr. 60/26.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind convocarea adunarii generale a acţionarilor  a Societăţii Comerciale Trans  Bus S.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu și formularea propunerii de numire a domnului Mihai Cosmin Petruș;

15.- proiectul de hotărâre privind convocarea adunării generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău în vederea numirii unui administrator provizoriu și formularea propunerii de numire a domnului Ion Bogdan;

16.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă »  S.A Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13.00, și respectiv 31.05.2019, ora 13.00;

17.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă »  S.A Buzău, din data de 30.05.2019, ora 14.00, și respectiv 31.05.2019, ora 14.00;

18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare Stadion atletism și refacere împrejmuire teren –b-dul Unirii, nr. 1 din municipiul Buzău”;

19.- proiectul de hotărâre privind împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară BUZĂU-MĂRĂCINENI să aprobe, să atribuie și să încheie în numele și pe seama municipiului Buzău, contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate ce se va încheia între asociație și  operatorul de transport regional S.C. TRANSBUS S.A.;

20.- proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 253 din 31 octombrie 2018 prin care s-a aprobat renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Bulevardul Mareșal Averescu și arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective din Cartierul Nicolae  Bălcescu, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere administrative, prin modificarea din ”Strada Mareșal Averescu” în ”Bulevardul Mareșal Averescu”;

21.- proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 9 din 17 ianuarie 2019 prin care s-a aprobat arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective din Cartierul Democrației, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere administrative, prin modificarea din ”Strada Colonel Ion Buzoianu” în ”Strada I.C. Brătianu”;

22.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Nedelcu Florin şi Nedelcu Mihaela – Loredana;

23.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Ştefănescu Paul şi Ştefănescu Olga;

24.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi.

            25.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Gogu Vicatus nr. 29;

26.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, situate pe strada Pamfil Șeicaru, nr. 24, nr. 32, nr. 22, nr. 30 și nr. 7, în municipiul Buzău, cartier Orizont;

27.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 28, cartier Orizont;

28.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 14, cartier Orizont;

29.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 26, cartier Orizont;

30.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie – august 2019;

31.- informare cu privire la încheierea contractului pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje pentru Unitatea Administrativ Teritorială Buzău;

32.- diverse.

Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

Fii Reporter