Consiliul Local din Pogoanele, convocat în ședință ordinară, vineri 30 august

Consilierii locali din Orașul Pogoanele sunt convocați pentru data de 30 august de la ora 09.00, pentru a participa la ședința ordinară a lunii august.  Lucrările ședinței se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele

 

R O M Ă N I A JUDEȚUL BUZĂU

ORAȘUL POGOANELE

P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele ordinară pentru data de 30 august 2019, orele 9.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere : Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

D I S P U N E

Art.1. Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 30 august 2019, orele 9.00. Lucrările ședinței se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificarea nr. 1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru acordarea înlesnirii la plată a creanțelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice prin eșalonare la plată.

Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2019 – 2020 și 2020 – 2021.

Proiect privind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire Blocuri locuințe sociale, construire și dotare Centru Recreativ și Modernizare drumuri locale în orașul Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect .

Proiect privind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire și dotare Centru Recreativ, construire și dotare Grădiniță și Modernizare drumuri locale în sat Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect precum și revocarea HCL nr. 39 din 19.07.2019.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al orașului Pogoanele pentru perioada septembrie – noiembrie 2019.

Probleme curente.

Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele, va comunica prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor interesate.

Primar, Ing. Dumitrașcu Florin Avizat

Secretar General al orașului Pogoanele, Jr. Cotruță Valentino Adrian Nr. 385 / 23.08.2019

Fii Reporter