Consiliul local din orașul Pogoanele, convocat în ședință ordinară

Consiliul local al orașului Pogoanele este convocat de către Primarul Florin Dumitrașcu, pentru data de 27 mai 2020, orele 10.00.

Pe ordinea de zi a ședinței se află șapte proiecte de hotărâri care vor fi supuse spre aprobare, după cum urmează:

D I S P O Z I Ț I E
Privind convocarea Consiliului local Pogoanele ordinară pentru data de 27 mai 2020, orele 10.00

R O M Â N I A
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL POGOANELE
P R I M A R

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :
– Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
– Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.
– Decretul 240/2020 privind prelungirea stării de urgență.
În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
D I S P U N E
Art.1. Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 27 mai 2020, orele 10.00.
Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1. Proiect privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificarea nr. III.
2. Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în
Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 28 mai 2020 cu reluare în 29 mai 2020.
3. Proiect privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare
restante la 31 martie 2020 a debitorilor, persoane fizice, persoane juridice și entități fără personalitate juridică, la bugetul local al UAT Pogoanele.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Eco Buzău 2009” la care orașul Pogoanele este membru asociat.
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei d.lui Anton
Ștefan, domiciliat în Pogoanele, sat Căldărăști nr. 706, județul Buzău.
6. Proiect privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului
Pogoanele pentru perioada iunie 2020 – august 2020.
7. Probleme curente:
a) Solicitarea SC Prospecțiuni SA pentru eliberarea acordului pentru generarea de unde
elastice prin metoda vibrării controlate în intravilanul orașului Pogoanele și pe izlazurile din domeniul public și privat al localitații.
b) Eliberare Aviz favorabil/nefavorabil pentru amplasare și acces la drum local, cerință
în Certificatul de Urbanism nr. 20/2019 emis de Primăria orașului Pogoanele.
c) Eliberare Aviz favorabil/nefavorabil pentru amplasare și acces la drum local, cerință
în Certificatul de Urbanism nr. 11/2019 emis de Primăria orașului Pogoanele.

d) Eliberare Aviz favorabil/nefavorabil pentru amplasare și acces la drum local, cerință

în Certificatul de Urbanism nr. 178/2019 emis de Consiliul Județean Buzău.
e) Raport de activitate al Serviciului de Poliție Locală Pogoanele pentru trimestrul IV
2019 și trimestrul I 2020.
Art.3. Atașat convocatorului de ședință se vor transmite consilierilor locali și materialele ședinței, înclusiv cererile și informările de la problemele curente.
Art.4. Secretarul general al orașului Pogoanele, va comunica prezenta dispoziție
persoanelor și instituțiilor interesate.

Primar,
Ing. Florin Dumitrașcu Avizat
Secretar General al
orașului,
Jr. Valentino Adrian Cotruță

Nr. 276 / 20.05.2020

Fii Reporter