miercuri, 21 februarie, 2024

Consiliul Local al Municipiului Buzău, convocat joi 30 ianuarie, în ședință ordinară

Consiliul Local al Municipiului Buzău, convocat joi 30 ianuarie, în ședință ordinară

Facebook
Twitter
Email

Joi 30 ianuarie de la ora 13:00 se convoacă în şedinţa ordinară a lunii ianuarie, Consiliului Municipal Bu­zău.Pe ordinea de zi a ședinței se află 17 proiecte de hotărâri şi prezentarea mai multor decizii şi rapoarte ale Curţii de Conturi. Printre cele mai importante hotărâri care ar putea fi adoptate este și proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului general al municipiului Buzău pe anul 2014 precum și Strategia de dezvoltare economică, so­cia­lă şi de mediu a municipiului Buzău pentru perioada 2014-2020, document care trasează liniile directoare ale viitoarelor investiţii din municipiu.


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR –

 

 

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea în şedinţă ordinară aConsiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru joi, 30 ianuarie 2014, ora 13,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala 24.

 

Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul:

 

1.- proiectul de hotarâre   pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare economică, socială şi de mediu a municipiului Buzău pentru perioada 2014-2020;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului general al municipiului Buzău pe anul 2014;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2014;

4.- proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

5.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 165/ 2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea unor măsuri organizatorice pentru desemnarea unui membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans – Bus” S.A. Buzău;

6.- proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buzău;

7.- proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Mirea Vasile în calitate de membru în Comisia pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

8.- proiectul de hotărâre privind constatarea renunţării doamnei Cîrcei Elena – Laura la mandatul de cenzor în cadrul Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

9.- proiectul de hotarâre pentru prelungirea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Buzău, precum şi modificarea contractului de concesiune;

10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii din proprietate publică în proprietate privată a municipiului Buzău a unor mijloace fixe concesionate Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora;

11.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la dome-niul public al municipiului a imobilului–anexă, situat în municipiul Buzău, strada Colonel Ion Buzoianu nr. 109;

12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate publică, situat în municipiul Buzău, strada George Coşbuc nr. 5, în incinta Scolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unei părţi din cadrul complexului sportiv „Gloria”, situat în municipiul Buzău. strada Mareşal Averescu nr. 1;

14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unei părţi din cadrul complexului sportiv „Gloria”, situat în municipiul Buzău. strada Mareşal Averescu nr. 1;

15.- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 185/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea atestării la domeniul public a terenului situat în municipiul Buzău, strada Victoriei, limitrof imobilului nr. 78, precum şi trecerea acestui teren din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu ” Locuinţe colective mici, cu regim de înalţime P + 2 nivele, în municipiul Buzău, strada Vulcani nr. 9, judeţul Buzău”;

17.- proiectul de hotărâre privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;

18.- prezentarea Deciziei nr. 22/2013 a Camerei de Conturi Buzău referitoare la auditul financiar asupra contului de execuţie bugetară a municipiului Buzău pe anul 2012; prezentarea informării nr. 2.354/ 2014 a Direcţiei Economice privind modul de aducere la îndeplinire;

19.- prezentarea Deciziei nr. 9/2013 şi raportului de control ale Camerei de Conturi Buzău privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 2/2012 în urma verificărilor efectuate la Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău; prezentarea informării nr. 21.627/2013 a Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău privind modul de aducere la îndeplinire;

20.- prezentarea Deciziei nr. 16/2013 şi raportul de control al Camerei de Conturi Buzău privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 3/2012 în urma verificărilor efectuate la Societatea Comercială „Trans – Bus” S.A. Buzău; prezentarea informării nr. 282/2014 a Societăţii Comerciale „Trans – Bus” S.A. Buzău privind modul de aducere la îndeplinire;

21.- prezentarea Deciziei nr. 8/2013 şi procesul-verbal de constata-re ale Camerei de Conturi Buzău privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 7/2012 în urma verificărilor efectuate la Societatea Comercială „Prestcom Serv” S.A. Buzău; prezentarea informării nr. 15/2014 privind modul de aducere la îndeplinire;

22.- prezentarea raportului de control nr. 2.010/2013 şi adresa nr. 2.063/2013 înaintate directorului executiv şi consiliului de administraţie privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin deciziile nr. 12/2013 şi respectiv nr. 13/2013 în urma verificărilor efectuate la Societatea Comercială „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău; prezentarea informării nr. 97/2014 a Societăţii Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău privind modul de aducere la îndeplinire;

23 .- alte probleme ale activităţii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU,

dr. ing. Constantin Boşcodeală

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

 

Buzău, 23 ianuarie 2014

Nr. 32

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.