luni, 15 iulie, 2024

Consiliul Local al comunei Vadu Paşii, convocat în şedinţă ordinară, pe 19 iulie

Consiliul Local al comunei Vadu Paşii, convocat în şedinţă ordinară, pe 19 iulie

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă ordinară pe luna iulie 2023, în ziua de 19.07.2023, de la ora 08.30.

Dezbaterile vor avea loc la sediul Consiliului local din Vadu Paşii, din strada Principală, nr. 26, sat Vadu Pașii, comuna Vadu Pașii, județul Buzău, cu următoarea ordine de zi:

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA COMUNEI VADU PAŞII
PRIMAR,

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Vadu Paşii în sedinta ordinara din luna IULIE 2023

Primarul comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău;
Având în vedere prevederile art. 133, alin.2, lit. a), 134 alin. 3, lit. a), din OUG NR. 57/2019 privind Codul administrativ:

D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pe luna iulie 2023, în ziua de 19.07.2023, orele 08.30 la sediul Consiliului local din Vadu Paşii, din strada Principala, nr. 26, sat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, avand urmatoarea ordine de zi:
PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 54 privind aprobarea folosirii excedentului din anii precedenţi
PROIECT DE HOTARARE NR. 55 privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2023 si a listei de investitii
PROIECT DE H O T A R A R E A NR. 56 privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în comuna Vadu Pasii, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
PROIECT DE H O T Ă R Â R E NR. 57 privind aprobarea Organigramei şi ştatul de functii pentru SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PAŞII
Art. 2. Proiectul de hotarari va fi inaintat pentru avizare comisiei de specialitate dupa cum urmeaza:
– Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ – PH nr. 54-57
– Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor – ph. nr.
– Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement – PH NR.
Art. 3. Se pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari conform art. 134, alin. 5, lit. f) din OUG nr. 57/2019.
Art. 4. Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei şi o va înainta Instituţia Prefectului Judeţului Buzău.

PRIMAR, Contrasemnează,
SECRETAR,
FIRON GHEORGHE
TUDORIE FLORENTINA OANA

Vadu Pasii
Nr. 260/13.07.2023

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.