Consilierii locali din Pogoanele, convocați în ședință ordinară, vineri 27 septembrie

Consilierii locali din Orașul Pogoanele sunt convocați de către Primarul Florin Dumitrașcu să participe la ședința ordinară programată pentru data de 27 septembrie 2019, de la ora. 10.00.

Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, pe ordinea de zi fiind 7 proiecte de hotărâre care vor fi supuse la vot.

R O M Ă N I A

JUDEȚUL BUZĂU

ORAȘUL POGOANELE

P R I M A R, D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele ordinară pentru data de 27 septembrie 2019, orele 10.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău; Având în vedere : Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

D I S P U N E

Art.1. Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 27 septembrie 2019, orele 10.00. Lucrările ședinței se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al UAT Pogoanele la data de 30 iunie 2019.

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale Liceelor de pe raza orașului Pogoanele.

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor, impozitelor, chiriilor și redevențelor pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Pogoanele.

Proiect privind aprobarea documentației DALI, a indicatorilor tehnico economici și a devizului general actualizat aferenți proiectului: “

Proiect integrat privind construire Blocuri locuințe sociale, construire și dotare Centru Recreativ și Modernizare drumuri locale în orașul Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect.

Proiect privind aprobarea documentației DALI, a indicatorilor tehnico economici și a devizului general actualizat aferenți proiectului: “Proiect integrat privind construire și dotare Centru Recreativ, construire și dotare Grădiniță și Modernizare drumuri locale în sat Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect. Probleme curente.

Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele, va comunica prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor interesate.

Primar, Ing. Dumitrașcu Florin

Avizat Secretar General al orașului Pogoanele, Jr. Cotruță Valentino Adrian Nr. 411 / 23.09.2019

Fii Reporter