Consilierii judeţeni, convocaţi de la ora 15.00 în şedinţă extraordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău dispune prin dispoziţia Nr. 245 şi în temeiul art. 94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară, luni, 27 martie 2017, ora 15.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău,B-dul Nicolae Bălcescu nr.48, având pe ordinea de zi PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din 28.03.2017.

Art.2. Secretarul judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

BUZĂU, 24 MARTIE 2017

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din 28.03.2017

Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:

– expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău
înregistrată la nr.4419/24.03.2017;
– avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
– solicitarea acționarului majoritar – municipiul Buzău, înregistrată sub
nr. 3305/2017;
– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 160/2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 92/2017,

În temeiul art. 91 alin (1) lit. ”f” și art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se ia act de avizul negativ al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” cu privire la solicitările municipiului Buzău:
a) pentru revocarea mandatului administratorilor Societății ”Compania de Apă” SA Buzău;
b) pentru modificarea Actului constitutiv al societății;
c) pentru modificarea bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2017 al societății.

Art.2. Se constată că propunerile de nominalizare ale municipiului Buzău de persoane care să exercite un mandat de administrare provizoriu sunt rămase fără obiect în considerarea art. 1, lit.„a”.

Art.3. Se mandatează reprezentantul Județului Buzău să voteze „împotrivă” completării ordinii de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor cu propunerile municipiului Buzău menționate la art. 1 și 2, precum și cu propunerea privind selectarea unui alt auditor.

Art.4. Se mandatează reprezentantul Județului Buzău să voteze „împotrivă” propunerilor municipiului Buzău de amânare a discutării în Adunarea Generală a Acționarilor a:
a) Raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și renumerare privind renumerațiile acordate administratorilor și directorului în anul 2015;
b) Prezentării Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea pe semestrul I 2016.

Art.5. Se mandatează reprezentantul Județului Buzău să voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Art. 6. Se mandatează reprezentantul Județului Buzău să exprime un vot „pentru” aprobarea auditorului „BDO Audit” SRL, și „pentru„ clauzele contractului.

Art.7. Pentru punctul ordinii de zi privind „Desemnarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor Adunării Generale ordinare a Acționarilor și împuternicirea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului”, reprezentantul Județului Buzău are un mandat de vot conform propriei analize.

Art.8. Reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. ____
BUZĂU, ___________ 2017

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR.4419/24.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din 28.03.2017

Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Compania de Apă” SA Buzău este convocată pentru data de 28.03.2017.
În ședința Consiliului Județean Buzău din data de 23 martie a.c. a fost desemnat un nou reprezentant al Județului Buzău în Adunarea Generală prin hotărârea nr. 92/2017, motiv pentru care este necesar, în regim de urgență, să stabilim mandatul acestuia cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generală a Acționarilor.
Vă informez că în ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” din data de 23.03.2017, propunerile formulate de municipiul Buzău cu privire la revocarea administratorilor și numirea provizorie a altor administratori, modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru 2017, precum și modificarea Actului constitutiv au primit aviz negativ. Precizez că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” exercită, conform art. 27, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, atribuțiile de autoritate tutelară pentru societate iar în baza prevederilor Statutului asociației dar și ale Actului constitutiv al societății, avizul exprimat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în problemele care au făcut obiectul solicitărilor municipiului Buzău, nu are caracter consultativ, ci este obligatoriu. În consecință, orice hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor adoptată cu nerespectarea avizului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este nelegală.
De asemenea, solicitarea municipiului Buzău de amânare a discutării unor puncte înscrise în ordinea de zi nu este, motivată și fundamentată, în condițiile în care reprezentanții mandați ai acționarilor pot formula în cadrul ședinței, observații sau solicita informații suplimentare Consiliului de administrație.

În ceea ce privește aprobarea auditorului, acesta a fost selectat urmare unei proceduri de achiziție publică legală și transparentă conform Legii
nr. 99/2016, nu se poate pune în discuție o „renunțare” la acesta ceea ce ar echivala cu o anulare a rezultatului procedurii pe alte considerente decât cele reținute de prevederile legale în vigoare.
În baza acestor precizări, am inițiat proiectul de hotărâre cu propunerile privind conținutul mandatului special ce se va acorda reprezentantului desemnat al Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor.

PREŞEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ
REPREZENTANTUL JUDEȚULUI BUZĂU,
DIRECTOR EXECUTIV

MIRELA OPREA

Fii Reporter