Anunț privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară pentru data de 25 octombrie 2019

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău, convoacă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 25 octombrie 2019, orele 10.00. Lucrările ședinței se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special

reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 31 octombrie 2019 cu reluare în 1 noiembrie 2019.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al

aparatului de specialitate al Primarului orașului Pogoanele.

3. Proiect privind aprobarea Devizului General actualizat, a indicatorilor

tehnico – economici și de aprobare a cofinanțării investiției “Modernizare străzi – drumuri de interes local în orașul Pogoanele, județul Buzău”.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea listei de investiții

și achiziții și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificarea nr. 2.

5. Probleme curente.

Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele, va comunica prezenta

dispoziție persoanelor și instituțiilor interesate.

Primar,

Ing. Dumitrașcu Florin

Fii Reporter