vineri, 19 iulie, 2024

Dispoziție de convocare a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în şedință de lucru ordinară, în data de 28.09.2023

Dispoziție de convocare a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în şedință de lucru ordinară, în data de 28.09.2023

Facebook
Twitter
Email

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de 28.09.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.
(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 28.09.2023 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.
Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 28.09.2023 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.
(2) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 28.09.2023 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.
Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.
Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.
Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispozi(ie autorit((ilor (i persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Primar, Contrasemneaza pentru legalitate,
Cirjan Sorin-Valentin Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr. 1274
Rm. Sarat 22.09.2023

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.