luni, 26 februarie, 2024

Consiliul Local din Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 28 aprilie

Consiliul Local din Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 28 aprilie

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al orașului Pogoanele, este convocat în ședință ordimară, pentru data de 28 aprilie 2023, de la ora 10.

 

Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘUL  POGOANELE

P R I M A R

 

 

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară

pentru data de  28 aprilie 2023, orele 10.00

 

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

D I S P U N E

 

Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 28 aprilie 2023, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect privind aprobarea execuției bugetare la 31 martie2023.

2.      Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din  22 mai 2023 cu reluare în 30 mai 2023.

3.      Proiect privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai – iulie 2023.

4.      Proiect privind acordarea, cu titlu gratuit a drepturilor de uz, servitute de trecere și

superficie pentru FIRST LOOK SOLUTIONS S.A. asupra unui teren din extravilanul Orașului Pogoanele, județul Buzău pentru Linia Electrică Subterană (LES) 33 kV, aferente proiectului de investiții denumit generic “Parc Eolian Pogoanele II”.

5.      Proiect privind acordarea, cu titlu gratuit a drepturilor de uz, servitute de trecere și

superficie pentru FIRST LOOK SOLUTIONS S.A. asupra unor terenuri din extravilanul Orașului Pogoanele, județul Buzău pentru lucrările de amplasare și acces la DJ 203I, DN 2C și drumuri cu caracter temporar aferente proiectului de investiții denumit generic “Parc Eolian Pogoanele II”.

6.      Proiect privind  acordarea, cu titlu gratuit a drepturilor de uz, servitute de trecere și

superficie pentru SC Ion Iacob  S.R.L. și  SC Agrozah 2005 S.R.L. asupra unor terenuri (drumuri) din extravilanul Orașului Pogoanele, județul Buzău aferente proiectului de investiții denumit generic “Extindere și racordare la RED a locului de consum permanent Sistem irigații sat Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”.

7.      Proiect privind aprobarea modificării grilei de salarizare pentru stabilirea salariilor

de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual, începând cu 1 mai 2023.

 

8.      Probleme curente:

a.      Acordare aviz acces drum local UAT Pogoanele, cerință în certificatul

de urbanism nr. 5/2023.

 

Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.

Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.

Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.

Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.

Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.

Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul Monitorul oficial local | Primăria Orașului Pogoanele

 

 

Monitorul oficial local | Primăria Orașului Pogoanele

 

 

 

.

 

Primar,

Ing. Florin Dumitrașcu                                                Contrasemnează

Secretar General,

                                                                                                                        Valentino Adrian Cotruță

 

Nr.  297 / 21.04.2023

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.