duminică, 23 iunie, 2024

Consiliul Local al Municipiului Buzău, convocat în şedinţă ordinară, pe 30 octombrie 2023

Consiliul Local al Municipiului Buzău, convocat în şedinţă ordinară, pe 30 octombrie 2023

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă ordinară, pe 30 octombrie 2023, de la ora 10.

Ședinţa va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-

DISPOZIȚIE
privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii OCTOMBRIE 2023
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

ART.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, la data de 30 octombrie 2023, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. Proiect de hotărâre nr. 188/18.09.2023 privind schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri din „arabil/curți construcții” în „drum” și atribuirea denumirii de „Intrarea Parașutiștilor” imobilului cu numărul cadastral 73786;

2. Proiect de hotărâre nr. 204/03.10.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 49/06.03.2019;

3. Proiect de hotărâre nr. 205/05.10.2023 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 206/05.10.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a patru terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate în municipiul Buzău, Tarlaua 33, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către M.D.-D. și M.A.;

5. Proiect de hotărâre nr. 207/05.10.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 501, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către N.M. și N.A.;

6. Proiect de hotărâre nr. 208/06.10.2023 pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2023-2024,
a imobilului situat pe Strada Transilvaniei nr. 196, din municipiul Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 214/13.10.2023 pentru aprobarea finanțării activității Asociației Kids Tennis Club Buzău, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”,în anul 2023- sesiunea 5;

8. Proiect de hotărâre nr. 215/13.10.2023 pentru aprobarea finanțării activității Clubului sportiv Tenis Club Magic Shot SP, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 5;

9. Proiect de hotărâre nr. 216/13.10.2023 pentru aprobarea finanțării activității Asociației Club Sportiv Vibe Dance Studio-Buzău, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 5;

10. Proiect de hotărâre nr. 218/17.10.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 513/3B, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către I.N. și I.N.A.;

11. Proiect de hotărâre nr. 219/17.10.2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat 2 pe anul 2023 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 220/19.10.2023 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024, cu rata inflației de 13,8%;

13. Proiect de hotărâre nr. 223/20.10.2023 privind acceptarea Ofertei de donaţie a unei sume de bani din partea ”Fundația Umanitare Agrinvest”;

14. Proiect de hotărâre nr. 224/20.10.2023 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat în intravilanul Municipiului Buzău, tarlaua 43, parcelele 741, 742, LOT2, Județul Buzău;

15. Proiect de hotărâre nr. 225/20.10.2023 pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -CNAIR-în vederea implementării proiectului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru completarea actualei Șosele de Centură a Municipiului Buzău prin configurarea unui “Orbital” (drum concentric situat în viitorul intravilan al Municipiului Buzău, ținând cont de aplicarea conceptului de oraș radial-concentric) – tronsoanele 1 parțial, 2, 3, 4, și 6, pe teritoriul municipiului Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 226/23.10.2023 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din Municipiul Buzău;

17. Proiect de hotărâre nr. 227/23.10.2023 privind repartizarea unei locuinţe pentru tineret, construită în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia;

18. Proiect de hotărâre nr. 228/23.10.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2023 – 2024;

19. Proiect de hotărâre nr. 229/23.10.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Buzău, județul Buzău;

20. Proiect de hotărâre nr. 230/23.10.2023 privind rectificarea 4 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

21. Proiect de hotărâre nr. 231/24.10.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 21.11.2023, ora 12.00, şi respectiv 22.11.2023, ora 12.00;

22. Proiect de hotărâre nr. 232/24.10.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 21.11.2023, ora 13.00, şi respectiv 22.11.2023, ora 13.00;

23. Diverse.

ART.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART.3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

ART.4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART.5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

ART.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 24.10.2023
Nr. 469
Ex. 1/2

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.