joi, 22 februarie, 2024

Consiliul Judeţean Buzău, convocat în şedinţă ordinară, pe 27 noiembrie 2023

Consiliul Judeţean Buzău, convocat în şedinţă ordinară, pe 27 noiembrie 2023

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Judeţean Buzău este convocat în şedinţă ordinară, pe 27 noiembrie 2023, de la ora 14.

Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIȚIE Nr. 382
privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii noiembrie 2023

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 27 noiembrie 2023, ora 1400.

(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 258/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 7;

Proiect de hotărâre nr. 259/2023pentru aprobarea rectificării a XII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 260/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 261/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 262/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;

 

 

Proiect de hotărâre nr. 263/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;

Proiect de hotărâre nr. 264/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 265/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 266/2023 pentru aprobarea rectificării a VII-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 249/2023 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2024 la nivelul Judeţului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 267/2023 aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele din parcul comun al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;

Proiect de hotărâre nr. 268/2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații în imobilul proprietate publică a Județului Buzău și administrarea Consiliului Județean Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 3, județul Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 269/2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a obligațiilor aferente finalizării proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020;

Proiect de hotărâre nr. 270/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind închiderea temporară a circulației rutiere pe unele sectoare din drumurile județene;

Proiect de hotărâre nr. 271/2023 privind etapizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod SMIS 126730, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Sănătate 2021 – 2027, Domeniul de intervenție 129. Echipamente medicale;

Proiect de hotărâre nr. 272/2023 privind etapizarea proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod SMIS 119587, finanțat în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Sănătate 2021 – 2027, Domeniul de intervenție 129. Echipamente medicale.

Proiect de hotărâre nr. 273/2023 privind etapizarea proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19”, cod SAMIS 151961, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, etapa I, pentru finanțare în etapa a II-a, în cadrul Programului Regional Sud-Est – Sănătate 2021-2027;

Proiect de hotărâre nr. 274/2023 privind etapizarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”, cod SMIS 116518, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud Est 2021 – 2027;

Proiect de hotărâre nr. 275/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului proiectului „Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum, la Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău”, promovat de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău în cadrul Fondului pentru Modernizare în România, Accelerarea tranziției către neutralitatea climatică, Programul – cheie1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice;

Proiect de hotărâre nr. 276/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău conform Legii nr. 296/2023;

Proiect de hotărâre nr. 277/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Judeţean Buzău conform Legii nr. 296/2023;

 

Proiect de hotărâre nr. 278/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău conform Legii nr. 296/2023;

Proiect de hotărâre nr. 279/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău conform Legii nr. 296/2023;

Proiect de hotărâre nr. 280/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău conform Legii nr. 296/2023;

Proiect de hotărâre nr. 281/2023 privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate, grupa de trasee 02 din Programul județean de transport, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 5327/14.03.2023.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău pct. 1-24 și Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Adrian-Robert pct. 25.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
27 noiembrie 2023 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-25;

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenelor – pct. 1-25;

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 1-9, 12-14;

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură –
pct. 1-11, 25;

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 1-9, 15-24.

 

 

Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 20 NOIEMBRIE 2023

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.