duminică, 10 decembrie, 2023

Primăria Rămnicu Sărat a publicat proiectul de Hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare din municipiu

Primăria Rămnicu Sărat a publicat proiectul de Hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare din municipiu

Facebook
Twitter
Email

Municilalitatea din Râmnicu Sărat a comunicat joi proiectul de Hotărâre privind activitatile specifice serviciului public de salubrizare, derulate de catre S.C RER SUD S.A, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat.

ROMANIA
JUDE(UL BUZ(U
MUNICIPIUL R(MNICU-S(RAT
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat, derulate de catre S.C RER SUD S.A,
conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A

Consiliul Local al municipiului Ramnicu-Sarat, judetul Buzau, intrunit in sedinta de lucru ordinara in data de_____________;
Avand in vedere:
– referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.49945/03.08.2022 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
– raportul comun al Directiei Economice-Serviciul Buget-Contabilitate si al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.49991/04.08.2022 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
– avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
– Nota de fundamentare nr.49990/04.08.2022 a Serviciului Buget-Contabilitate si a Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
-solicitarea S.C RER SUD S.A insotita de documentatia aferenta, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.42311/01.07.2022 (centralizator tarife, memoriu justificativ, fise de fundamentare pe activitati cu anexe);
– Contractul de delegare prin concesiune nr. 67464/10032/07.10.2019 a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori si colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora nr.67464/10032/07.10.2019 si actele aditionale la acesta;
-prevederile art.9, alin.2, lit.d) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.6, alin.1, lit.k) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.3, alin.(3), art.4, lit.d), art.7, art.8, art.15 din Anexa la Normele metodologice de stabilire, ajustare, sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor aprobate prin Ordinul ANRSC nr.109/2007;
-prevederile H.G nr.1071/2021 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
-prevederile HCL nr.136/30.06.2021 privind modificarea tarifelor pentru activitatile cuprinse in contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A, precum si stabilirea tarifului pentru colectare deseuri din constructii si demolari si eliminarea lor in saci;
-receptionarea celor 12 platforme ingropate incluse in programul de investitii cuprins in contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A, nr.67464/10032/07.10.2019;
-prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
– prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b) si lit.d), alin.(7), lit.n) coroborat cu prevederile art.240 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
(n temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.c) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat, derulate de catre S.C RER SUD S.A, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A, dupa cum urmeaza:

Art.2.Contractul de delegare prin concesiune nr. 67464/10032/07.10.2019, se va modifica, prin act aditional, in mod corespunzator avand in vedere prevederile prezentei hotarari.
Art.3. Cu aducerea la (ndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Cotabilitate si S.C RER SUD S.A.
Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Initiator, Avizat,
Primar, Secretar general,
Cirjan Sorin Valentin Vagyas-Davidoiu Manuela

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.