miercuri, 12 iunie, 2024

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii aprilie 2024 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii aprilie 2024 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Facebook
Twitter
Email

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:
-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

ART.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, la data de 25 aprilie 2024, ora 12:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. Proiect de hotărâre nr. 104 din 15.04.2024 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Dumitru MĂNOIU;

2. Proiect de hotărâre nr. 37 din 12.02.2024 privind schimbarea denumirii Liceului Tehnic Buzău în Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza”, începând cu anul școlar 2024 -2025;

3. Proiect de hotărâre nr. 74 din 11.03.2024 privind clasificarea în categoria funcțională “Străzi” și atribuirea de denumire drumurilor înscrise în Cărțile Funciare ale municipiului Buzău nr. 71472 și 71652;

4. Proiect de hotărâre nr. 80 din 14.03.2024 privind clasificarea în categoria funcțională “Străzi” și atribuirea de denumire drumului înscris în Cartea Funciară a municipiului Buzău nr. 74905;

5. Proiect de hotărâre nr. 82 din 15.03.2024 privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 99 din 04.04.2024 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuințe colective S+P+2E, împrejmuiri și alei”, solicitat de SC NOA TRANS CONST SRL;

7. Proiect de hotărâre nr. 100 din 04.04.2024 privind aprobarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;

8. Proiect de hotărâre nr. 101 din 08.04.2024 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 46 din 15.02.2018 privind darea unui teren proprietate publică a municipiului în folosință gratuită Parohiei “Sfânta Treime” Buzău – Simileasca din municipiul Buzău, pentru amenajarea unui cimitir parohial;

9. Proiect de hotărâre nr. 103 din 12.04.2024 privind darea în administrarea Colegiului Național “Mihai Eminescu” Buzău a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, situate în municipiul Buzău, strada Independenței, nr. 22;

10. Proiect de hotărâre nr. 106 din 15.04.2024 pentru aprobarea închirierii unei suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință, proprietate privată a municipiului Buzău, pentru Cabinet parlamentar – deputat Nicolae N. Roman;

11. Proiect de hotărâre nr. 107 din 17.04.2024 pentru aprobarea prelungirii termenului de dare în folosință gratuită către Parohia Gârlași Buzău, a unor terenuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 108 din 17.04.2024 pentru aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 58817, situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul 17G, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;

13. Proiect de hotărâre nr. 109 din 17.04.2024 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor situate în municipiul Buzău, cartier Orizont strada Pamfil Șeicaru nr. 1, strada Ștefan Popescu nr. 3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr. 10, nr. 15, nr. 19, nr. 31, nr.33, nr. 35, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68, nr. 70, strada Vasile Cârlova nr. 9, nr. 11, nr. 13, nr. 15, nr. 17, nr. 19, nr. 42, nr. 44, nr. 46, nr. 50, nr. 52, nr. 54, strada Nicolae Vaschide nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 15, nr. 16, nr. 17, nr. 18, nr. 19, nr. 20, strada Nicu Constantinescu nr. 108 cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri;

14. Proiect de hotărâre nr. 110 din 18.04.2024 privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 73005, drum situat în municipiul Buzău, Tarlaua 24, Parcela 163;

15. Proiect de hotărâre nr. 111 din 18.04.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate şi proiect tehnic de execuţie cât şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea foraj pentru irigaţii – zona adiacentă Parcului Tineretului”;

16. Proiect de hotărâre nr. 112 din 18.04.2024 privind modificarea 4 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2024;

17. Proiect de hotărâre nr. 113 din 18.04.2024 pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2023 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

18. Diverse.

ART.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART.3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

ART.4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART.5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro.

ART.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.