vineri, 23 februarie, 2024

Consiliului Local al orașului Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 20 decembrie 2023

Consiliului Local al orașului Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 20 decembrie 2023

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al orașului Pogoanele, este convocat în ședință ordinară, pentru data de 20 decembrie 2023, de la ora 10.

Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

R O M Â N I A
JUDEȚUL  BUZĂU
ORAȘUL  POGOANELE
P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E
Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară
pentru data de  20 decembrie 2023, orele 10.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;
Având în vedere :
–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 133, 134, 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

D I S P U N E

Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 20 decembrie 2023, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.
Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1.Proiect privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli.
2.Proiect privind acordarea unui mandat special Primarului orașului Pogoanele în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 27 decembrie cu reluare în 28 decembrie 2023.
3.Proiect privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului orașului Pogoanele.
4.Diverse.
a)Acordare aviz acces drum local Cooperativei de Pepeni Pogoanele, cerință în certificatul de urbanism nr. 38/2022.
b)Prelungire contract de comodat SC Remedica 94 SRL.
Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.
Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.
Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.
Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție
persoanelor și instituțiilor interesate, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/.

Primar,Ing. Florin Dumitrașcu

Contrasemnează

Secretar General,Valentino Adrian Cotruță

Nr.  804 / 14.12.2023

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.