joi, 22 februarie, 2024

Consiliul Local al Municipiului Buzău, convocat joi în ședință ordinară

Consiliul Local al Municipiului Buzău, convocat joi în ședință ordinară

Facebook
Twitter
Email

Primarul municipiului Buzău, dispune în temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru joi, 19 decembrie 2013, ora 13,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala 24.

Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul :
1.- proiectul de hotarâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Ene Gabriel – Ciprian;
2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău;
3.- proiectul de hotărâre pentru înlocuirea anexei la Hotărârea nr. 29/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind reconstituirea comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local;
4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare corp administrativ C 3 – Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău
5.- proiectul de hotărâre pentru înfiinţarea Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău;
6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea preţului local de facturare al energiei termice furnizată populaţiei şi a preţului mediu pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice către agenţii economici din municipiul Buzău;
7.- proiectul de hotărâre privind prorogarea pentru anul 2014 a termenului de aplicare a Hotărârii nr. 99/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea listei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat a căror pază şi siguranţă civică se asigură de către Serviciul Pază Bunuri şi Valori, Siguranţă Unităţi Scolare din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale;
8.- proiectul de hotărâre privind modificarea unor prevederi din Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 128/2005
a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
9.- proiectul de hotarâre privind darea în folosinţa gratuită a cetăţenei Radu Ana – Maria a cotei – părţi de 300 m.p. din terenul situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 62, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală;
10.- proiectul de hotărâre privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;
11.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru perioada ianuarie – martie 2014;
12.- adresa nr. 1.971/2013, modificată prin adresa nr. 1.975/2013 a Camerei de Conturi Buzău, prin care se solicită luarea măsurilor de intrare în legalitate dispuse prin raportul de control nr. 1.683 din 01 noiembrie 2013 efectuat la Societatea Comercială „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, precum şi prin adresa nr. 1.970 din 27.11.2013 înaintată consiliului de administraţie al societăţii comerciale;
13.- alte probleme ale activităţii curente.
Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.
 
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
dr. ing. Constantin Boşcodeală
 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ştefan Nedelcu
 
 
 
Buzău, 12 decembrie 2013
Nr. 757

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.