luni, 4 martie, 2024

Consiliul Local din Vadu Paşii se întrunește în şedinţă ordinară, pe 30 mai

Consiliul Local din Vadu Paşii se întrunește în şedinţă ordinară, pe 30 mai

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, este convocat în şedinţa ordinară a lunii mai 2023, pe 30.05.2023, de la ora 16.30.

Dezbaterile vor avea loc la sediul Consiliului Local, din strada Principala, nr. 26, sat Vadu Pasii, județul Buzău, cu următoarea ordine de zi :

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA COMUNEI VADU PAŞII
PRIMAR,

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Vadu Paşii în sedinta ordinara din luna mai 2023

Primarul comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău;
Având în vedere prevederile art. 133, alin.2, lit. a), 134 alin. 3, lit. a), din OUG NR. 57/2019 privind Codul administrativ:

D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pe luna amai 2023, în ziua de 30.05.2023, orele 16.30 la sediul Consiliului local din Vadu Paşii, din strada Principala, nr. 26, sat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, avand urmatoarea ordine de zi:
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39 privind implementarea proiectului „ASFALTARE DRUMURI LOCALE IN SAT VADU PASII, COMUNA VADU PASII, JUDETUL BUZAU”
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 40 privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi aferent anului 2022 a SC SERVICE CONSLOC SRL VADU PAŞII
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 41 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 42 privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2023 si a listei de investitii
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 43 privind dezmembrarea unor terenuri care aparţin domeniului public al comunei Vadu Paşii
PROIECT DE HOTARARE NR. 44 privind declararea unor bunuri ca bunuri de uz si de interes public local
PROIECT DE HOTARARE NR. 45 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii si a cuantumului indemnizatiei consilierilor locali
PROIECT DE HOTARARE NR. 46 privind atribuirea terenurilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 cu domiciliul in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau

Art. 2. Proiectul de hotarari va fi inaintat pentru avizare comisiei de specialitate dupa cum urmeaza:
– Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ – PH nr. 39-46
– Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor – ph. nr.
– Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement – PH NR.
Art. 3. Se pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari conform art. 134, alin. 5, lit. f) din OUG nr. 57/2019.
Art. 4. Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei şi o va înainta Instituţia Prefectului Judeţului Buzău.

PRIMAR, Contrasemnează,
SECRETAR,
FIRON GHEORGHE
TUDORIE FLORENTINA OANA

Vadu Pasii
Nr. 181/24.05.2023

 

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.