duminică, 10 decembrie, 2023

Consiliul Local din Vadu Pașii se întrunește în ședință ordinară, pe 16 decembrie

Consiliul Local din Vadu Pașii se întrunește în ședință ordinară, pe 16 decembrie

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al comunei Vadu Paşii din judeţul Buzău este convocat în şedinţă ordinară în ziua de 16.12.2022, de la ora 16.30.

Dezbaterile vor avea loc la sediul Consiliului Local din Vadu Paşii,
din strada Principală, nr. 26, sat Vadu Pașii, județul Buzău, după următoarea ordine de zi:

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA COMUNEI VADU PAŞII

PRIMAR,
DISPOZIŢIE Nr. 404/9.12.2022
privind convocarea Consiliului local al comunei Vadu Paşii în sedinta ordinara din luna
DECEMBRIE 2022

Primarul comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău;

Având în vedere prevederile art. 133, alin.2, lit. a), 134 alin. 3, lit. a), din OUG NR. 57/2019
privind Codul administrativ:
D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pe
luna DECEMBRIE 2022, în ziua de 16.12.2022, orele 16.30 la sediul Consiliului local din Vadu Paşii,
din strada Principala, nr. 26, sat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, avand urmatoarea ordine de zi:

PROIECT DE HOTARARE NR. 107 Privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale pentru proiectul “INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VADU PASII, SAT VADU PASII, JUDETUL
BUZAU”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 108 privind darea in administrare Scolii Gimnaziale Vadu Pasii a imobilului ,,SALA DE SPORT SCOLARA CU 102 LOCURI,, situata pe str. Bisericii nr. 38, sat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii judetul Buzau

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 109 privind revocarea HCL Vadu Pasii nr. 84/27.09.2022
privind dezmembrarea unor terenuri care aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşii

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 110 privind aprobarea darii in folosita gratuita a unui cimitir autorizat pe teren in suprafata de 1357 mp care aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşii catre Parohia Vadu Pasii

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 111 privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2022 si a listei de investitii

Art. 2. Proiectul de hotarari va fi inaintat pentru avizare comisiei de specialitate dupa cum
urmeaza:
– Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ – PH nr. 107, 108, 110, 111
– Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor cetăţenilor – ph. nr. 109
– Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement– PH NR. 0

Art. 3. Se pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari conform art. 134, alin. 5, lit. f) din OUG nr. 57/2019.

Art. 4. Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică prevederile
prezentei şi o va înainta Instituţia Prefectului Judeţului Buzău.

PRIMAR,
FIRON GHEORGHE

Contrasemnează,
SECRETAR,
TUDORIE FLORENTINA OANA

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.