Consiliul Local din Pogoanele, convocat în ședință ordinară, vineri 26 noiembrie

Consiliul Local al orașului Pogoanele, este convocat în ședință ordinară pentru data de 26 noiembrie 2021, orele 10.00.

Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

- Promo -

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

R O M Â N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘUL POGOANELE

P R I M A R

 

 

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară

pentru data de  26 noiembrie 2021, orele 10.00

 

      

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

D I S P U N E

 

       Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 26 noiembrie 2021, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

       Art.2.  Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect privind aprobarea taxelor, impozitelor și cuantumul chiriilor pentru anul

2022.

2.      Proiect privind acordarea unor înlesniri la plata taxelor și impozitelor locale restante

la data de 31 octombrie 2021 de către persoanele fizice.

3.      Proiect privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2022.

4.      Proiect privindaprobarea participării laProgramul privind creşterea eficienţei

energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publicecu proiectulCREȘTEREA EFICENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE – LICEUL TEHNOLOGIC, I.A. RĂDULESCU – POGONEANU”.

5.      Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în

adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din  20 decembrie 2021 cu reluare in 21 decembrie 2021.

6.      Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în

adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din  20 decembrie 2021 cu reluare in 21 decembrie 2021.

7.      Probleme curente:

a.      Eliberare Aviz favorabil/nefavorabil pentru amplasare și acces la drum local,

cerință în Certificatul de Urbanism nr. 18/2021 emis de Primăria orașului Pogoanele.

 

         Art.3. Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.

        Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

         Art.4.  Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.

         Art.5. Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.

         Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei,www.primariapogoanele.ro.

         Art.7.  Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkulhttps://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/.  

Primar, 
Ing. Florin Dumitrașcu               

Contrasemnează

Secretar General al Orașului Pogoanele
Valentino Adrian Cotruță

Fii Reporter