sâmbătă, 20 iulie, 2024

Consiliul Local din Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 29 septembrie 2023

Consiliul Local din Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 29 septembrie 2023

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al orașului Pogoanele este convocat în ședință ordinară pentru data de 29 septembrie 2023, de la ora 10.

Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

R O M Â N I A
JUDEȚUL  BUZĂU
ORAȘUL  POGOANELE
P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E
Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară
pentru data de  29 septembrie 2023, orele 10.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;
Având în vedere :
–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 133, 134, 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
D I S P U N E
Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 29 septembrie 2023, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.
Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1.Proiect privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Pogoanele nr. 33 din 19 mai 2023 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centură oraș Pogoanele, județul Buzău” finațat prin P.N.I. Anghel Saligny.
2.Proiect privind aprobarea formei și conținutului Contractui privind constituirea dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietate publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora cu Orange Romania SA.
3.Proiect privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol și modificarea și completarea listei de investiții.
4.Proiect privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale instituțiilor de învățământ de pe raza UAT Pogoanele.
5. Diverse.
a)Acordare aviz acces drum local SC Orange Romania SA, cerință în certificatul
de urbanism nr. 13/2023.
b)Acordare aviz acces drum local dlui Vlad Nicolae, cerință în certificatul de urbanism nr. 11/2023.
c)Acordare aviz acces drum local dlui Stere Dan, cerință în certificatul de urbanism nr. 15/2023.
d)Aprobare închiriere garaj Mușat Răzvan.
e)Aprobare închiriere teren amplasare magazie lemne Moldoveanu Cornel.
f)Prelungire contract închiriere apartament Olenici Viorel.

Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.
Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.
Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.
Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție
persoanelor și instituțiilor interesate, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/.

Primar, Ing. Florin Dumitrașcu

Contrasemnează
Secretar General,
Valentino Adrian Cotruță

Nr.570 / 22.09.2023

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.