miercuri, 19 iunie, 2024

Consiliul Local din Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 19 mai

Consiliul Local din Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 19 mai

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al orașului Pogoanele este convocat în ședință ordinară, pentru data de 19 mai 2023, de la ora 10.

Dezbaterile se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

R O M Â N I A
JUDEȚUL  BUZĂU
ORAȘUL  POGOANELE
P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E
Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară
pentru data de  19 mai 2023, orele 10.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;
Având în vedere :

-Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

D I S P U N E

Art.1.Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 19 mai 2023, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

Art.2.Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1.Proiect privind aprobarea aderării UAT Pogoanele la parteneriatul public-privat
LEADER 2023 – 2027, implementat de Asociația Grupul de Dezvoltare Locală “Ecoul Câmpiei Buzăului”.
2.Proiect privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 2452/07.03.2012
încheiat cu Asociația Grupul de Dezvoltare Locală “Ecoul Câmpiei Buzăului” până la 31.12.2035.
3.Proiect privind aprobarea DALI, deviz general și caracteristici tehnice – indicatori
tehnico-economici ai investiției – Centura oraș Pogoanele.
4.Proiect privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea,
evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administativ-teritorială a orașului Pogoanele.
5.Probleme curente:
a.Aprobarea preluării contractului de închiriere nr. 9908/2017 de către Merișan
Gheorghe.

Art.3.Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
Art.4.Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.
Art.5.Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.
Art.6.Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei,
Art.7.Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție
persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/.

Primar,
Ing.Florin Dumitrașcu

Contrasemnează,

Secretar ,                                                                                                       Valentino Adrian Cotruță

Nr.  343 / 15.05.2023

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.