luni, 15 iulie, 2024

Consiliul Local al orașului Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 31 ianuarie 2023, de la ora 10

Consiliul Local al orașului Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 31 ianuarie 2023, de la ora 10

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al orașului Pogoanele este convocat în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2023, de la ora 10.

Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

R O M Â N I A
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL POGOANELE

P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E
Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2023, orele 10.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :
– Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

D I S P U N E
Art.1. Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 31 ianuarie 2023, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes public pentru anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2023.
3. Proiect privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2023.
4. Proiect privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Pogoanele nr. 100/29 decembrie 2022 pentru aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Pogoanele.
5. Proiect privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a orașului Pogoanele.
6. Proiect privind aprobarea acordării normei de hrana pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele în anul 2023.
7. Proiect privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31 decembrie 2022.
8. Proiect privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli, a listei de achiziții a UAT Pogoanele pentru anul 2023.
9. Proiect privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie –aprilie 2023.
10. Proiect privind aprobarea înființării Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al UAT Pogoanele.
11. Probleme curente:
a. Prelungire contract închiriere Cîrlig Nicolae.
b. Prelungire contract închiriere Mușat Razvan Daniel.

Art.3. Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

Art.4. Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.

Art.5. Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.

Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.

Art.7. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul Monitorul oficial local | Primăria Orașului Pogoanele

Monitorul oficial local | Primăria Orașului Pogoanele

Primar
Ing. Florin Dumitrașcu

Contrasemnează Secretar General,
Valentino Adrian Cotruță

Nr. 16 / 25.01.2023

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.