luni, 15 iulie, 2024

Consiliul Local al orașului Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 30 iunie

Consiliul Local al orașului Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 30 iunie

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al orașului Pogoanele, este convocat în ședință ordinară, pentru data de 30 iunie 2023, de la ora 10.

Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

R O M Â N I A
JUDEȚUL  BUZĂU
ORAȘUL  POGOANELE
P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E
Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară
pentru data de 30 iunie 2023, orele 10.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;
Având în vedere :
–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

D I S P U N E

Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 30 iunie 2023, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.
Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1.      Proiect privind aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”.
2.      Proiect privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual al Primăriei orașului Pogoanele începând cu 01 iunie 2023.
3.      Probleme curente:
a.      Acordare autorizație de amplasare și acces la drum local, cerință în Certificatul de
urbanism nr. 8 din 21.03.2023.
Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.
Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.
Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.
Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție
persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/.

Primar,
Ing. Florin Dumitrașcu

Contrasemnează
Secretar General,
Valentino Adrian Cotruță

Nr.  398 / 23.06.2023

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.