miercuri, 12 iunie, 2024

Consiliul Local al orașului Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 24 aprilie 2024

Consiliul Local al orașului Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 24 aprilie 2024

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al orașului Pogoanele, este convocat în ședință ordinară pentru data de 24 aprilie 2024, de la ora 10.

Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău, după următoarea ordine de zi:

R O M Â N I A
JUDEȚUL  BUZĂU
ORAȘUL  POGOANELE
P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E
Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară
pentru data de  24 aprilie 2024, orele 10.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;
Având în vedere :
–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

D I S P U N E

Art.1.   Se convoacă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 24 aprilie 2024, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.
Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a
listei de investiții, rectificarea nr. 3.
2.      Proiect de hotărâre privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei
dlui Oprea Constantin.
3.      Proiect de hotărâre privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei
dnei Buzea Ana-Cornelia .
4.      Proiect privind aprobarea organigramei și statului de funcții și numărului maxim de
posturi al Primăriei orașului Pogoanele, valabilă până la 30 iunie 2024.
5.  Proiect privind aprobarea acordării dreptului de uz, servitute de trecere și superficie asupra unor drumuri de exploatare pentru SC Santana Prodcom SRL.
6.   Proiect privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai – iulie 2024.

7.      Probleme curente:
a.      Aprobarea închirierii unei suprafețe de 6 (șase) mp, pentru amplasare magazie
depozitare lemne, construită din materiale ușoare, fără fundație, de către dna Chiriță Aurica.

Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.
Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.
Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.
Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție
persoanelor și instituțiilor interesate, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/.

Primar,

Ing. Florin Dumitrașcu                          C

Contrasemnează
Secretar General,
Valentino Adrian Cotruță

Nr.  773 / 18.04.2024

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.