sâmbătă, 15 iunie, 2024

Consiliul Județean Buzău, convocat în ședință ordinară, pe 30 martie 2023

Consiliul Județean Buzău, convocat în ședință ordinară, pe 30 martie 2023

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Judeţean Buzău este convocat în şedinţă ordinară,
în data de 30 martie 2023, de la ora 10.

Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIȚIE Nr. 112
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţa ordinară a lunii martie 2023

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de 30 martie 2023, ora 1000.

(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 63/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022- formă actualizată 2;

Proiect de hotărâre nr. 64/2023 privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 65/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 66/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 67/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 68/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 69/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice;

Proiect de hotărâre nr. 70/2023 pentru aprobarea cofinanțării de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Olimpiadei „Tehnologii” – domeniul Mecanică, a Concursului pe meserii – calificarea profesională Sudor și a Concursului „Educație rutieră – educație pentru viață”;

Proiect de hotărâre nr. 71/2023 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău la organizarea și desfășurarea evenimentului „185 de ani de tradiție pedagogică”, aprilie 2023;

Proiect de hotărâre nr. 72/2023 privind aprobarea dării în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău a terenului proprietate publică a județului Buzău, situat în orașul Pătârlagele, Sibiciu de Sus;

Proiect de hotărâre nr. 73/2023 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea publică a orașului Pătârlagele în proprietatea publică a județului Buzău a unui teren în suprafață de 2153 mp.;

Proiect de hotărâre nr. 74/2023 privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe construite din imobilul proprietate publică a judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Simila nr. 19 Instituţiei Prefectului – Județul Buzău – formă actualizată;

Proiect de hotărâre nr. 75/2023 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Cochirleanca a unor tronsoane din drumul județean
DJ 220, situate în intravilanul satelor Boboc și Cochirleanca, comuna Cochirleanca;

Proiect de hotărâre nr. 76/2023 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Zărnești a unui tronson din drumul județean DJ 220, situat în intravilanul satului Fundeni, comuna Zărnești;

Proiect de hotărâre nr. 77/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A
km. 0+000-5+500, Satul Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău”;

Proiect de hotărâre nr. 78/2023 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 79/2023 privind aprobarea unor modificări privind organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 80/2023 pentru aprobarea modificării denumirii și capacității unor unități rezidențiale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 81/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 82/2023 pentru aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 83/2023 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2022 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 61/2023 pentru modificarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028 și a Listei stațiilor pentru grupa de trasee 04.

RAPOARTE

Raport privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Buzău în anul 2022;
Raport anual privind transparența decizională în anul 2022.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău pct. 1 – 21 și Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău domnul Petre Adrian Robert pct. 22.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
30 martie 2023 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1 – 22;

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenelor – pct. 1 – 22;

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 1 – 7, 10 – 15, 21,22;

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură –
pct. 1 – 6, 21, 22;

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 1 – 6, 8, 9, 17 – 22.

Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 23 MARTIE 2023

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.