miercuri, 12 iunie, 2024

Consiliul Județean Buzău, convocat în ședință ordinară, pe 27 ianuarie 2023

Consiliul Județean Buzău, convocat în ședință ordinară, pe 27 ianuarie 2023

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Judeţean Buzău edte convocat în şedinţă ordinară, în data de 27 ianuarie 2023, ora 10.

Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 20
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţa ordinară a lunii ianuarie 2023

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de 27 ianuarie 2023, ora 1000.

(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 4/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022;

Proiect de hotărâre nr. 5/2023 privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026;

Proiect de hotărâre nr. 6/2023 pentru aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 7/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 8/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 9/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 10/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 11/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 12/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;

Proiect de hotărâre nr. 13/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 14/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 15/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 16/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 17/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 18/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 19/2023 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 20/2023 privind aprobarea Programului anual de achiziții sectoriale al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 21/2023 privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 22/2023 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport, tineret prin bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 23/2023 pentru stabilirea destinaţiei unor sume din creditele bugetare alocate din bugetele proprii anuale ale judeţului Buzău în bugetele anuale ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 24/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Largu, prin Consiliul Local Largu, pentru un sector din drumul județean DJ 214 A, aflat în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare rețea de canalizare în comuna Largu, cu deversarea efluentului menajer în SPA-ul existent în comuna Luciu, județul Buzău”;

Proiect de hotărâre nr. 25/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Pârscov, prin Consiliul Local Pârscov, pentru un sector din drumul județean DJ 203 L, aflat în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare în comuna Pârscov”;

Proiect de hotărâre nr. 26/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii de personal și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 27/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 28/2023 pentru stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care Județul Buzău este membru asociat;

Proiect de hotărâre nr. 29/2023 pentru aprobarea Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în anul 2022;

Proiect de hotărâre nr. 30/2023 privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău pentru anul 2022;

Proiect de hotărâre nr. 31/2023 privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2023 -2024;

Proiect de hotărâre nr. 32/2023 pentru exprimarea avizului cu privire la numirea Directorului societății „Domenii Prest Serv‟ SRL Buzău, stabilirea remunerației acestuia și a contractului de mandat;

Proiect de hotărâre nr. 33/2023 privind aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău în baza contractelor de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău, respectiv servicii de operare a deșeurilor din construcții și demolări, pentru anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 34/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 17.02.2023;
Proiect de hotărâre nr. 35/2023 privind aprobarea emiterii licențelor de traseu pentru traseele din grupa 05 aferente Programului județean de transport și aprobarea tarifelor de călătorie pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate pe toate traseele la nivelul județului Buzău;

NOTE, RAPOARTE

NOTĂ de CONCLUZII privind înființarea și organizarea Serviciului Public Județean SALVAMONT Buzău;

Raport privind utilizarea subvențiilor pentru activități de asistență socială în anul 2022, acordate în temeiul Legii nr. 34/1998 de Consiliul Județean Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în județul Buzău.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău pct. 1-31 și Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău domnul Petre Adrian Robert pct. 32.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
27 ianuarie 2023 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-32;

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenelor – pct. 1-32;

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 1-18, 21,22,26,29-31;

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură –
pct. 1-17,25,27,29-32;

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 1-17,19,20,23,24,28-31.

Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 19 IANUARIE 2023

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.