luni, 4 martie, 2024

Consilierii locali din Pogoanele, convocați în ședință ordinară, vineri 26 martie

Consilierii locali din Pogoanele, convocați în ședință ordinară, vineri 26 martie

Facebook
Twitter
Email

Aleșii locali din Orașul Pogoanele sunt convocați de către Primarul Florin Dumitrașcu, la ședința ordinară a lunii martie, programată pentru data de vineri, 26 martie 2021, de la ora 11.00.

Pe ordinea de zi a ședinței se află10 proiecte de hotarâre, care vor fi supuse la vot spre aprobare, după cum urmează:

R O M Â N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘUL  POGOANELE

P R I M A R

 D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară

pentru data de 26 martie 2021, orele 11.00

 

       Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

D I S P U N E

 

       Art.1. Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 26 martie 2021, orele 11.00.

       Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT

Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din  30 martie 2021 cu reluare in 31 martie 2021.                                                                                       

2.      Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT

Pogoanele în adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 martie 2021 cu reluare in 31 martie 2021.    

3.      Proiect de hotărâre privind prelungirea Planului de Urbanism General al orașului

Pogoanele până la data aprobării unui nou Plan dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.   

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere cu SC AFI

2000 SRL.            

5.      Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023.    

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea stațiilor publice de călători pentru traseele

care tranzitează UAT Pogoanele și programul de transport.  

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației anuale către Asociația

Orașelor din Romania.    

8.      Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar

din patrimoniul U.A.T. Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată  şi nu pot fi folosite.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr.

15/2003, familiei reprezentată de dna Petcu Luminița.

10.   Probleme curente și diverse:

–          Aprobare eliberare aviz acces la drum local cerință în Certificatul de urbanism nr.

1/2021.

–          Aprobare eliberare aviz acces la drum local cerință în Certificatul de urbanism nr.

8/2021.

–          Informare privind supravegherea calității apei potabile, lucrările realizate în 2020 și

Planurile de supraveghere pentruZona Județeană – Sector Buzău Sud întocmită de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”.                                                         

  Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/.

Primar,

İng. Florin Dumitrașcu

Contrasemnează, Secretar general al Orașului, Valentino Adrian Cotrută

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.