miercuri, 12 iunie, 2024

Consilierii Locali din Pogoanele, convocațî în ședință ordinară, pe 31 martie

Consilierii Locali din Pogoanele, convocațî în ședință ordinară, pe 31 martie

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al orașului Pogoanele este convocat în ședință ordinară, pentru data de 31 martie 2023, de la pra 10.

Dezbaterile se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

R O M Â N I A
JUDEȚUL  BUZĂU
ORAȘUL  POGOANELE
P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E
Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară
pentru data de  31 martie 2023, orele 10.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;
Având în vedere :
–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

D I S P U N E

Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 31 martie 2023, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.
Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1.      Proiect privind aprobarea casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar din
inventarul UAT Pogoanele.
2.      Proiect privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei reprezentată
de dna Nica Mariana.
3.      Proiect privind achitarea cotizațiilor la organizațiile la care UAT Pogoanele este
afiliată sau membru asociat.
4.      Proiect privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare a activității
secretarului general al UAT Pogoanele în anul 2022.
5.      Proiect privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic.
6.      Proiect privind aprobarea organigramei și statului de funcții al UAT Pogoanele.
7.      Proiect privind încheierea unui contract de prestării servicii cu Clubul Sportiv Fighters
Boxing Gym.
8.      Probleme curente:
a.      Acordare aviz acces drum local Compania de Apă SA Buzău, cerință în certificatul
de urbanism nr. 1/2023.

Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.
Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.
Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.
Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție
persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul Monitorul oficial local | Primăria Orașului Pogoanele

Monitorul oficial local | Primăria Orașului Pogoanele

.

Primar,
Ing. Florin Dumitrașcu                                                Contrasemnează
Secretar General,
Valentino Adrian Cotruță

Nr.  248 / 24.03.2023

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.