Consilierii Locali din Pogoanele, convocați în ședință ordinară

Se convocă în ședință ordinară Consiliul Local al orașului Pogoanele, pentru data de 30 septembrie 2021, orele 11.00.

Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

R O M Â N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘUL  POGOANELE

P R I M A R

 

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară

pentru data de  30 septembrie 2021, orele 11.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

D I S P U N E 

       Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 30 septembrie 2021, orele 11.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

       Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect privind aprobarea înființării unor rampe pentru depozitarea deșeurilor

biodegradabile și a deșeurilor rezultate din construcții și demolări.

2.      Proiect privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Pogoanele în Consiliile

de Administrație ale unităților de învățământ.

3.      Proiect privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021, rectificarea nr. 1.

4.      Proiect privind aprobarea Contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete de

gestionare a deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Pogoanele.

       5.  Probleme curente.

a) aprobare/neaprobare eliberare autorizație acces la drum local pentru SC First Look Solutions SRL.

         Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

         Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.

         Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.

         Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.

         Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul Monitorul oficial local | UAT Orașul Pogoanele

 Primar,

     Ing. Florin Dumitrașcu             

Secretar General al orașului,                                                  Valentino Adrian Cotruță

Nr.  489 / 23.09.2021