miercuri, 24 aprilie, 2024

Consilierii județeni se întrunesc în ședință ordinară, joi 26 august, de la ora 10

Consilierii județeni se întrunesc în ședință ordinară, joi 26 august, de la ora 10

Facebook
Twitter
Email

Consilierii județeni din Buzău sunt convocați să participe  la o şedinţă ordinară, programată pentru data de 26 august 2021, de la ora 10.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni.

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIȚIE Nr. 203
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţa ordinară a lunii august 2021

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de 26 august 2021, ora 1000.

(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 153/16.08.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 5;

Proiect de hotărâre nr. 154/16.08.2021 pentru aprobarea rectificării
a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021;

Proiect de hotărâre nr. 155/16.08.2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 156/16.08.2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 157/16.08.2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 158/16.08.2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 159/16.08.2021 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 160/16.08.2021 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 204M, km 0+000-10+000, Mînzălești – Jgheab – Bisoca, județul Buzău”;

Proiect de hotărâre nr. 161/16.08.2021 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 102F, km 8+800-33+200, Scorțoasa – Cănești – Chiliile – Mînzălești, județul Buzău” ;

Proiect de hotărâre nr. 162/16.08.2021 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare terasamente și refacere DJ 220,
km. 88+950-92+853, comuna Sărulești, județul Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 163/16.08.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 73/2021 pentru aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2021;

Proiect de hotărâre nr. 164/16.08.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației FORUM ART în organizarea unor acțiuni de promovare a Taberei de Sculptură Măgura;

Proiect de hotărâre nr. 165/16.08.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației „Bulevardul Culturii” în organizarea și desfășurarea festivalului „Buzău Internațional Arts Festival”;

Proiect de hotărâre nr. 166/16.08.2021 pentru aprobarea unor manifestări culturale și acțiuni în cadrul Acordului de cooperare între Municipiul Chișinău din Republica Moldova și Județul Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 167/16.08.2021 pentru aprobarea protocolului de colaborare între Județul Buzău și Agenția Națională pentru Achiziții Publice în implementarea proiectului „Sprijin pentru ANAP în vederea înființării Unităților de Achiziții Publice Centralizate (UCA) la nivel local”;

Proiect de hotărâre nr. 168/16.08.2021 pentru aprobarea Strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice Buzău 2021-2027;

Proiect de hotărâre nr. 150/04.08.2021 privind aprobarea unor măsuri în aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice;

Proiect de hotărâre nr. 132/01.07.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane și a Caietului de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane;

Proiect de hotărâre nr. 169/16.08.2021 pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 170/16.08.2021 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie – iulie 2021.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău (pct. 1-17; 19,20) și Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, domnul Adrian-Robert Petre (pct. 18).

Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
26 august 2021 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului –
pct. 1-20;

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – pct. 1-20;

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 8-10; 12-14; 16,17;

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură –
pct. 14 -18;

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 12-14, 16, 17,19,20.

Art.6. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.7. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 16 AUGUST 2021

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.