vineri, 23 februarie, 2024

CLM Buzău, convocat în ședință ordinară, miercuri 27 octombrie

CLM Buzău, convocat în ședință ordinară, miercuri 27 octombrie

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat de către primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, în şedinţă ordinară, pentru miercuri, 27 octombrie 2021, de la ora 10:00.

Ședinţa va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-

DISPOZIȚIE
privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii octombrie 2021
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUNE:

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru miercuri, 27 octombrie 2021, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- proiect de hotărâre privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021;
2.- proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 6 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;
3.- proiect de hotărâre pentru privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020;
4. proiect de hotărâre pentru privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru semestrul I al anului școlar 2021 -2022;
5. proiect de hotărâre privind pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2021, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”;
6. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.7/17.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Buzău în vederea aplicării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ”;
7. proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019;
8. proiect de hotărâre privind înființarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice din municipiul Buzău;
9. proiect de hotărâre privind pentru darea în administrare a unei părți din imobilul P.T. 20, proprietate publică a municipiului Buzău, situat în Piața Daciei, limitrof blocului A2, către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău, pentru serviciul social – Centru de zi pentru persoane cu dizabilități;
10. proiect de hotărâre privind pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, incinta Şcolii Generale “Episcop Dionisie Romano” Buzău;
11. proiect de hotărâre pentru pentru aprobarea cumpărării unui teren intravilan, proprietatea Societății Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Drăgăicii nr. 5 (fostă bulevardul Industriei nr. 5);
12. proiect de hotărâre pentru privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes privat local – 2;
13. proiect de hotărâre privind privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, situate în cartierul Orizont, în favoarea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A. prin Sucursala Buzău.
14. Diverse.
Art. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.
Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.
Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro
Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 21 octombrie 2021
Nr. 667

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.