vineri, 23 februarie, 2024

CLM Buzău a aprobat organizarea referendumului pentru unirea municipiului Buzău cu comuna Ținteşti. Locuitorii celor două UAT-uri, chemați la vot, pe 26 septembrie 2021

CLM Buzău a aprobat organizarea referendumului pentru unirea municipiului Buzău cu comuna Ținteşti. Locuitorii celor două UAT-uri, chemați la vot, pe 26 septembrie 2021

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al Municipiului Buzău, întrunit pe data de 14 iulie 2021 în şedinţă ordinară, a hotărât aprobarea organizării referendumului în vederea consultării cetăţenilor din Municipiul Buzău privind modificarea limitei teritoriale a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău, în sensul unirii Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tinteşti.

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Referendumului având ca obiect modificarea hotarelor Unității
Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău și Unității Administrativ Teritoriale
Comuna Tinteşti, în sensul unirii celor două entități administrative

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 117/CLM/21.05.2021;

– raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr. 63.227/21.05.2021;
avizul Comisiei pentru tranziţia la economia circulară, buget, finanțe,
agricultură, turism şi relații internaționale;

– avizul Comisiei pentru educație, tineret, culte, activităţi social-culturale,
activităţi sportive şi de agrement;

avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului;

avizul Comisiei pentru sănătate, muncă, familie, protecţie socială și
protecţie copii, persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi;

– avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină,respectarea drepturilor şi libertăților cetăţeneşti;

– prevederile art. 95, alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 5, art. 13, alin. (1) şi (3) și a art. 14 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare;
dom prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administraţia publică, republicată;

-adresa nr. 93.993/12.07.2021 a responsabilului cu societatea civilă, din cadrul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri.

In temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. a) şi alin. (14) și ale art. 139, alin. (1),
coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.- Se aprobă organizarea referendumului în vederea consultării
cetăţenilor din Municipiul Buzău privind modificarea limitei teritoriale a Unității
Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău, în sensul unirii Unității Administrativ
Teritoriale Municipiul Buzău cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna
Tinteşti.

Art. 2.- Cu ocazia referendumului, cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin DA sau NU la următoarea întrebare:
„Sunteți de acord cu unirea municipiului Buzău cu comuna
Tinteşti?”

Art. 3.- Se stabileşte ziua de duminică, 26 septembrie 2021, ca dată a desfăşurării referendumului prevăzut la art. 1.

Art. 4.- Stabilirea programului calendaristic și alte măsuri organizatorice pentru buna desfăşurare a referendumului local, se vor aproba de către primar, prin dispoziție.

Art. 5.- Dimensiunile buletinului de vot se vor stabili de către Biroul
Electoral de Circumscripție al Municipiului Buzău.

Art. 6.- Sumele necesare desfăşurării referendumului vor fi alocate din bugetul Municipiului Buzău.

Art. 7.- Primarul municipiului Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier local Aurel Gubandru

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol
23

Buzău, 14.07.2021 Nr. 118

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 14.07.2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru, 5
abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23
consilieri prezenți la şedinţă.

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.