sâmbătă, 15 iunie, 2024

Anunț privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2023

Anunț privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2023

Facebook
Twitter
Email

ANUNŢ

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2023 (in proiect – conform
art. 39, alin. (1) – alin. (6) din Legea nr. 273/2006 – privind
finanţele publice locale, actualizată)

Avand in vedere prevederile art. 39 alin (3)-(6) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, pe baza veniturilor proprii si a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, definitiveaza proiectul bugetului local, care se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul unitatii administrativ-teritoriale. Locuitorii unitatii administrativ-teritoriale pot depune contestatii privind proiectul de buget in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii acestuia.
Astfel, in 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor prevazut la alin. (3), proiectul bugetului local, insotit de raportul ordonatorului principal de credite si de contestatiile depuse de locuitori, este supus aprobarii autoritatilor deliberative, de catre ordonatorii principali de credite.
Autoritatile deliberative, in termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget, potrivit alin. (4), se pronunta asupra contestatiilor si adopta proiectul bugetului local, dupa ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, dupa caz, si pe anexe.
Proiectele de buget prevazute la art. 1 alin. (2) ale art. 39 din actul normativ mentionat, se aproba de autoritatile deliberative in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Astfel, in termen de 15 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt, locuitorii Municipiului Ramnicu Sarat au prerogativa legala de a formula contestatie fata de mentiunile Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Ramnicu Sarat pe anul 2023 (in proiect – conform art. 39, alin. (1) – alin. (6) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, actualizata), respectiv, pana la data de 19 ianuarie 2023 (inclusiv).
Contestatiile se vor formula in scris, continand datele de identificare ale persoanelor care le formuleaza, precum si indicarea punctuala a aspectelor contestate, insotite de motivele care sustin contestatia. Motivele trebuie sa fie pertinente, concludente, legale si utile. Contestatiile astfel formulate se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ramnicu Sarat, pana la data indicata.
Va multumim pentru interes!

PRIMAR,
CȊRJAN SORIN VALENTIN

ROMANIA
JUDE(UL BUZ(U
MUNICIPIUL R(MNICU-S(RAT
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 (in proiect – conform art.39, alin.(1) alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata)

Consiliul Local al municipiului R(mnicu-S(rat, jude(ul Buz(u, (ntrunit (n (edin(a de lucru in data de_____________;
Av(nd (n vedere:
– referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr. 307/04.01.2023 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
– raportul Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.410/04.01.2023 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
– avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
– Nota de fundamentare nr. 409/04.01.2023 ;
-prevederile Legii nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;
-prevederile Scrisorii-cadru nr.464387/30.09.2022 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2026, precum si limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;
-prevederile art.19, alin.(1), lit.a), respectiv art.14, alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata, coroborat cu prevederile art.39, alin.(1) alin.(6) din acelasi act normativ;
-politicile si strategiile sectoriale si locale precum si prioritatile stabilite in formularea propunerilor de buget;
-programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva la nivel local;
-adresele nr.125987/28.12.2022, respectiv nr.126168/28.12.2022 ale Administratiei Judetene a Finantelor Publice Buzau Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, inregistrate la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.90159/29.12.2022, respectiv nr.90176/29.12.2022;
– prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(4) lit.a) respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
(n temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(3), lit.a) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOT(R((TE:

Art.1. Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 (in proiect – conform art.39, alin.(1) alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata), conform anexelor nr.1 si 2.
Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023, pe surse, este prezentata in anexa nr.3.
Anexa nr.3 face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Cu aducerea la (ndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Rm.Sarat prin Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice locale şi/sau patrimoniul public şi privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens.
Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin Valentin

Avizat,

Secretar general,

Vagyas-Davidoiu Manuela

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.